| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
دکتر مرتضی باقرپور
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری از دانشگاه علم و صنعت

آموزشگاه هایی که ایشان در آن حضور دارند
گروه مالی و سرمایه گذاری شریف
لیست دوره های آموزشی استاد
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1396/08/01 1396/08/01 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت ادعا

عنوان دوره
مدیریت ادعا Claim Management
1
1396/03/01 1396/03/01 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت هزینه

عنوان دوره
تکنیک های نوین هزینه یابی و کاهش هزینه
2
1396/02/20 1396/02/20 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت ادعا

عنوان دوره
مدیریت ادعا
3
1395/07/28 1395/07/28 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت ادعا

عنوان دوره
مدیریت ادعا (Claim Management)
4
1395/07/26 1395/07/26 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت هزینه

عنوان دوره
تکنیک های نوین هزینه یابی و کاهش هزینه (ABC و TDABC و ABB و ABM)
5
1395/05/28 1395/05/21 5,300,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

نرم افزار Excel

عنوان دوره
هوش تجاري و تحلیل داده ها در EXCEL
6
1395/05/20 1395/05/20 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت ادعا

عنوان دوره
مدیریت ادعا Claim Management
7
1395/05/01 1395/05/01 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت هزینه

عنوان دوره
کنترل هزینه و مدیریت جریان نقدینگی پروژه
8
1395/03/09 1395/03/09 2,500,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت هزینه

عنوان دوره
کنترل هزینه و مدیریت جریان نقدینگی پروژه
9
1395/02/19 1395/02/19 2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت ادعا

عنوان دوره
مدیریت ادعا (Claim Management)
10
2,900,000 گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

مدیریت هزینه

عنوان دوره
تکنیک های نوین هزینه یابی و کاهش هزینه
11

رزومه
سوابق آموزشی

دکترای مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت


 • دوره های آموزشی گذرانده :
Project Management Body of Knowledge (PMBOK) certificate

Advanced Primavera Enterprise 6.0 certificate


 • زمینه های تخصصی و تحقیقاتی :
مدیریت پروژه (با تمرکز بر مدیریت هزینه و ریسک)

مدیریت سیستمهای تولیدی و ساخت و ساز

کاربرد تکنیک های مهندسی صنایع در مدیریت سیستم های بهداشتی ، خدمات درمانی و پزشکی

کاربرد تکنیکهای هوش مصنوعی در زمینه های فوق

سوابق شغلی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

مدرس دانشگاه آزاد سال 84 تا 88

مدیر کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع دانشگه علم و صنعت

سوابق تدریس


 • مقطع کارشناسی


 1. اصول شبیه سازی (علم و صنعت)

 2. برنامه ریزی و کنترل پروژه (علم و صنعت)

 3. کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (علم  وصنعت)

 4. اقتصاد مهندسی ( علم و صنعت ، دانشگاه آزاد)


 • مقطع کارشناسی ارشد و دکتری


 1. مدیریت پروژه (علم و صنعت)

 2. ارزیابی اقتصادی طرح ها (علم و صنعت)

 3. طرح توجیهی (سازمان مدیریت صنعتی)

 4. مدیریت پروژه پیشرفته دکتری (علم و صنعت)

 5. کامپیوتر در مهندسی صنایع (علم و صنعت)

 6. مدیریت ادعا (سازمان مدیریت صنعتی)

 7. مدیریت مالی (علم و صنعت)

  مشارکت در طرح های تحقیقاتی

  توسعه مدلهای پیش بینی زمان و هزینه پروژه؛ 1391، ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

  مدلسازی مدیریت هزینه در مهندسی نگهداری و تعمیرات، 1392، ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389 الی 1390

  مجری پروژه صنعتی با دانشگاه (دفتر ارتباط با صنعت)، 1390 و 1391 – طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

  مجری طرح، برنامه ریزی زمان و هزینه در حالت فازی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389 الی 1390

  مجری طرح: ارزیابی اقتصادی طرحهای پژوهشی-کارفرما:  اداره برق منطقه ای فارس،شیراز-  1388

  مجری طرح: تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد، شیراز، 1388

  همکار اصلی: کنترل برنامه مواد با استفاده از روش ارزش حاصله، کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (INSF)، 1387

  همکار اصلی طرح پژوهشی : مقایسه روشهای پیش بینی برای تخمین هزینه های باقیمانده تا تکمیل طرح، 1386

  همکار اصلی طرح پژوهشی: برنامه ریزی تعمیرات با استفاده از روش جستجوی ممنوع، 1385

  مجری طرح: طراحی سیستم مدیریت هزینه پروژه های نفتی

  مجری طرح: طراحی سیستم مدیریت ریسک پروژه های نفتی

  مجری طرح: شرکت شهر راز- سیستم مدیریت و کنترل پروژه

  مجری طرح: شهرداری شیراز- سیستم مدیریت و کنترل پروژه و مشاور اقتصادی

مقالات

1-   Bagherpour. M, Noori. S, Cost Management System within Production Environment: A performance based approach, IMECHE, Part B: Journal of Engineering Manufacture, SAGE publication, on-line, 2011. (ISI Index).


2-   Yaghoubi. S, Noori. S, Bagherpour. M, Resource allocation in multi-server dynamic PERT networks using multi-objective programming and Markov process, Iranian Journal of Science and Technology, A2: 131-147.2011 (ISI Index)


3-   Bagherpour. M, Feylizadeh. MR, Cioffi. D, Time, cost, and quality trade-offs in material requirements planning using fuzzy multi-objective programming, IMECHE, Part B: Journal of Engineering Manufacture, SAGE publication, Accepted for publication, Corrected Proof, 2011. (ISI Index)


4-   Rohaninejad. M, Bagherpour. M, Application of Risk Analysis within Value Management: A Case study in Dam Engineering, Journal of Civil Engineering and Management, Accepted for publication, 2011, (ISI Index).


5-   Mahdavi. I, Taghizadeh. K, Bagherpour. M, Soleiman pour. M, Modeling of multi-period multi-product production planning considering production routes, International Journal of Production Research, (IJPR),Taylor and Francis publicatio, Online- 2011. (ISI Index)


6-   Taghizadeh. K, Bagherpour. M, Mahdavi. I, Application of Fuzzy Multi-Objective Linear Programming Model in a MPMP problem, International Journal of computational intelligent systems, Vol.4, Issue 2, March 2011. (ISI Index)


7-    Zareei. A, Zarepour. F, Bagherpour. M, Noora. AA, Hadi Vencheh, , A new approach for solving fuzzy critical path method using analysis of events, Expert systems with applications, 38 (1), 87-93, 2011, Elsevier. (ISI Index)


8-   Saharkhiz. E, Bagherpour. M, Software Performance Evaluation of a Computerized Maintenance Management System: A Statistical Based Comparison, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2012; 14 (1):2011. (ISI Index)


9-   Bagherpour. M, A successful project cost management system: Challenges and obstacles to implementation, Cost Management, Sep –Oct, 2010, PP 15- 20. (ISI)


10-Bagherpour. M, An Extension to Earned Value Management, Cost Management, 2011, June – July. (ISI)


11-Feylizadeh. MR, Bagherpour. M, Application of optimization techniques in production planning context, International Journal of manufacturing systems, 2011.


12-Bagherpour. M, Noori S, Sadjadi. SJ, Cost – Time Trade off Models Application to Crashing Flow Shop Scheduling Problems, Lecture Note In Computer Science, Springer-Verlag Berlin, PP 546-553, 2006.


13-Bagherpour. M, Noghondarian. K, Noori. S, Applying Fuzzy Logic to Estimate Setup Times in Sequence Dependent Single Machine Scheduling Problems, International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.7 No.1, PP 111-118, January 2007.


14-Bagherpour.M, Zareei. A, Noori. S, Heydari. M, Designing a control mechanism using earned value analysis: An application through production environemnt, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Spinger- London, 49, 419 - 428, 2010. (ISI Index)


15-Noori. S, Bagherpour. M, Zorriasatine. F, Makui. M, Parkin. RM, A new project scheduling approach for improving multi-product multi-period (MPMP) production planning problems, Institute of mechanical engineers (IMECH), Part B- Journal of Engineering manufacture, Vol. 222, 1517 – 1527. 2008. (ISI Index)


16-Emaeil Abounoori, Morteza Bagherpour, “Industrial cost estimation using neural network, regression analysis or hybrid regression- neural networks”? Iranian Economic Review, Vol 16, PP. 17-29. 2006. (ISC)


17-Noori. S, Bagherpour. M, Zareei. A, 2008, Applying Fuzzy Control Chart in Earned Value Analysis: A New Application, World Applied Sciences Journal 3 (4): 684-690. (ISC)


18-Noori. S, Feylizadeh. MR, Bagherpour. M, Zorriasatine. F, Parkin. R, Optimiztion of MRP using fuzzy multi objective linear programming, Institute of mechanical engineers (IMECH), Part B- Journal of Engineering manufacture, Vol. 222, 887- 900, 2008. (ISI Index)


19-Noori. S, Bagherpour. M, Zorrisatine. F, Designing a control mechanism on MPMP problems by means of earned value, Journal of applied sciences, 8(15), 2008, 1-8, (ISC)


20-Shiekh. S, Bagherpour. M, Estimating the Saturation Thermodynamic Properties of Propene Using a Feed Forward Neural Network, World applied sciences journal, 4 (2), 2008, 169-173, (ISC).


21-Zareei. A, Noori, S, Bagherpour. M, Fuzzy Earned value analysis in production planning problems, Journal of Uncertain Systems, 5 (1), 21-32, 2011. (Scopus)


22- Feylizadeh. MR, Modarres. M, Bagherpour. M, Optimal Crashing of Multi Period-Multi Product Production Planning Problems, World applied sciences Journal, 4 (4), PP.499-505, 2006. (ISC)


23-Zorriasatine. S, Bagherpour. M, A new method in project weight values, 2009, Journal of applied sciences, 9 (5), 917-923, 2009. (Scopus)


24-Mahdavi. I, Taghizadeh. K, Bagherpour. M, An Interactive fuzzy goal programming approach for multi-period multi-product production planning problem, Journal of Fuzzy Information and Engineering (Springer), On-line, 2011.


25-Hedayat. MH, Bagherpour. M, A two level DEA in project based organizations, Management Science Letters 2 (2012) 11–20. (Scopus)


26-Feylizadeh. MR, Hendalianpour, Bagherpour. M, A fuzzy neural network to estimate at completion costs of construction projects, International Journal of Industrial Engineering Computations, 2012, On-line. (ISC)


27-Erjaee.A, Bagherpour. M, Razeghi.S, Dehghani .SM, Imanieh. MH, Haghiat. M, A Multi Criteria Decision Making Mode for Treatment of Helicobacter Pylori Infection In Children, HK journal of pediatrics, 17, 2012, (ISI Index)


28-Mortaji.STH, Bagherpour.M, Noori.S, Fuzzy Earned Value Management Using Fuzzy L-R number, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, USA, DOI: 10.3223.IFS-2012-0556, 24(2):323-332 (2013), (ISI Index)


29-Bagherpour.M, Kamyab Nia. A, Sharifian, Mahdavi Mazdeh.M, Time Driven Activity Based Costing in Production Environments, Institute of mechanical engineers, IMECHE: Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2013 vol. 227 no. 2 333-337, (ISI Index)


30-Morteza Bagherpour, Taha Mortaji, M Mahdavi Mazdeh, Fuzzy Time Driven Activity Based Costing, Engineering Management Journal, ( ISI Index), Sep 13, 63-73.


31-Salari. M, Bagherpour M., Kamyabnia. A, Fuzzy Extended earned value management: a novel perspective, Journal of intelligent and fuzzy systems, IOS press, 27(3), 1393- 1406, 2014( ISI Index),


32-  Mortaji, S., Noorossana, R., and Bagherpour, M. (2014). "Project Completion Time and Cost Prediction Using Change Point Analysis." Journal of Management in Eng. 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000329. (ISI Index)


33-Feylizadeh Mr., Bagherpour M., Project Cash Flow Forecasting Using Value at Risk, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences,3(20),2681-2685, 2013


34-Feylizadeh Mr., Bagherpour M., Sharifi, Sharifi, The effect of claim on construction cash flow, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3, 3835-3838, 2013


35-Bagherpour M., Bagherpour MH., Roodani K., Forecasting Gas Production Rate in Underground Gas Reservoirs Using Artificial Neural Networks, Universal Journal of Engineering Science 2(4): 73-76, 2014


36-Bagherpour MH., Bagherpour M., Roodani. K, Underground gas storage in gas condensate reservoir, International Journal of Petroleum and Geoscience Engineering (IJPGE) 2 (2): 130-137, 2014


37-Bagherpour M., Safari M., Sharifi M, Applying mechanical equilibrium rules in project cost management, IMECHE: journal of engineering manufacture, on-line, 2014 (ISI Index)


38- Salari M., Bagherpour M., Wang J., A novel earned value management model using Z-number, International journal of applied decision making, 7(1), 91-116, 2014


39-Kamyab Nia, Bagherpour M.,Risk based earned value management : a novel perspective in software engineering, Int. J. of Industrial and Systems Engineering Vol.17, No.2, pp.170 – 185, 2014.


40-Bagherpour M, Erjaee S., Rasekh A., Dehghani SM., Data Mining Applications in a Medical System, Chapter 55, Encyclopedia of business analytics and optimization, IGI Global, USA.


41-Afshar A., Bagherpour M., Farahmand F., Efficiency Measurement of Clinical Units Using Integrated Independent Component Analysis-DEA Model under Fuzzy Conditions, international journal of hospital research, 2( 3), 108-117, 2013.


42-Salari M., Bagherpour M., Reyhani MH., A Cost -Time Trade-Off Model by incorporating Fuzzy Earned Value Management: A Statistical Based Approach, Journal of intelligent and fuzzy systems, 2014, (ISI Index)


43- Khanzadi, Movahedian, Bagherpour M., Agent based modeling in resource constraint project scheduling problem, Periodica polytechnica – Civil Engineering, Accepted, 2015, (ISI Index)

44-Norouzi, Heydari, Noori, Bagherpour M., Developing a Mathematical Model for Scheduling and Determining Success Probability of Research Projects Considering Complex-Fuzzy Networks, Journal of Applied Mathematics, 2015


45-Bagherpour. M, Noori. S, Solimapur. Network modeling approach to a multi assembled production system, Second International conference on simulation, modeling and applied optimization, Abu Dahbi University of petroleum, March 2007, UAE.

46-   Bagherpour. M, Noori. S, Ebne Rasoul. SA, Project performance measurement using balanced scorecard, third International project management conference, Tehran, May 2007


47-   Feylizadeh. MR, Arya Nezhad MB, Bagherpour. M, A fuzzy multi objective linear programming application to crashing flow shop scheduling problems, Second international conference on simulation, modeling and applied optimization, Abu Dahbi University of petroleum, March 2007, UAE


48-   Tavakoli Mogaddam. R, Bagherpour. M, Noora A, Sasani, Fuzzy lead time in a material requirement planning system, 8th international conference of fuzzy sets and system, University of British Columbia, Canada


49-   Bagherpour. M, S.M.Ebrahimi, Project weight calculation using AHP analysis with fuzzy criteria, Proceedings of first International conference on simulation, modeling and applied optimization, (2005), Feb.1-3, No.50,PP 1-4 ,Sharjeh, UAE.


50-   Iraj Mahdavi, Bagherpour. M, S.M.Ebrahimi The effects of delay due to lotsize in a shop with assembled products, Proceedings of international industrial Engineering conference, Vol.2, PP.90-98, AUT,2004 Tehran, Iran


51- Iraj Mahdavi, Bagherpour.M, , A.K.Mittlas, A method to solve flow shop scheduling with due date using crashing of critical path, Proceedings of fifth international conference on operations and quantitative management, Vol.2,PP 221-226, Hanyang university, S.Korea,2005


52- M.H.Bagherpour, Bagherpour. M, Artificial neural network application to revise plan in project management, Proceedings of first international conference on simulation, modeling and applied optimization, (2005), Feb.1-3,No.52,PP 1-4 ,Sharjeh, UAE.


53-   Iraj Mahdavi, Bagherpour.M, A.K.Mittals, A method to find common due date in flow shop scheduling problems, Proceedings of second international conference on management, No.101,PP-209- 215,Culcutta, India,2005


54-   S.M.H Hojatti, Bagherpour,M., F. Soliemani, Minimizing make span subject to budget limitation in flow shop scheduling, 35th international conference of computer & industrial engineering, Istanbul, Turkey.


55-Bagherpour.M, Pourya Nikfard, Arash Ghaed Mohammadi, Hybrid Tabu search- neural network application to single machine scheduling with earliness – tardiness penalty, V international conference on system identification & control problems, Moscow, Russia, 31 Jan- 2 Feb 2006, PP 1212-1219.


56-MR.Fiely Zadeh, M.Soliemanpur, Bagherpour.M, Single machine scheduling with earliness – tardiness penalty subject to preventive group replacement, V international conference on system identification & control problems, Moscow, Russia, 31 Jan- 2 Feb 2006, PP 1203-1211.


57-Bagherpour. MSiamak Noori, Ehsan Parhizgar Quantitative Risk Analysis in a Production Planning Problem,Risk Management International Congress”, Tehran, Iran, 1386.


58-Farzad Manzoori, Bagherpour. M, Manufacturing performance measurement using Data Envelopment Analysis, Proceedings of the 8th International Conference of DEA, Lebenan, 2010.


59-Iraj Mahdavi, Amir H fekri moghaddam, Bagherpour. M, , Flexible route invetigation in a flexible manaufacturing system, IEEE conference on Engineering management, 2009, 2358-2364.


60-Bagherpour M., A closed loop cost control system, International Conference on Economics and Finance Management, Dubai, UAE, 92-96, 2014


61-Bagherpour M., Risk cost reduction through quantity surveying simulation, 7th conference on quantity surveying, Pretoria, South Africa, 2014


 62-Bagherpour M., Challenges in implementations of cost control system, International project management conference, Tehran, 2014


63-Bagherpour M., Computer aided cost control: A dashboard system, The second international conference in computer science, Engineering and educational technologies, Malaysia, 2015


64-  محمدعلی شفیعا - محمد مهدوی مزده - مهردخت پورنادر - مرتضی باقرپور، ارائه مدل تحلیل پوششی داده های دو سطحی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین به منظور انتخاب تأمین کننده، فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید ، ۱۳۹۲


65-  امیر افشاری نیا - سیامک نوری - مرتضی باقرپور؛  ارزیابی عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های مستقل؛ سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم؛ 1391


66-  مرتضی باقرپور - فرزاد منظوری؛ ارزیابی عملکرد سیستم‌های تولیدی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها - دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران؛ 1388


67-  حسین کاوه پیشقدم - مرتضی باقرپور - احمد افسری،. ارزیابی و بهبود سیستمهای مکانیزاسیون نگهداری و تعمیرات جهت ارائه سیستم جامع اجرای نگهداری و تعمیرات در مجتمع های صنعتی؛نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه؛ 1389


68-  محمدعلی شفیعا - محمدی مهدوی مزده - مرتضی باقرپور - مهردخت پورنادر؛ انتخاب تامین کننده تحت عوامل ریسک با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های دو سطحی ؛ هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع؛ 1391


69-   حسین کاوه پیشقدم - مرتضی باقرپور - احمد افسری؛بررسی امکان اجرای TPM در نگهداری و تعمیرات خطوط لوله انتقال مواد نفتی، نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه؛ 1389 


70-   رضا فیلی زاده - مرتضی باقرپور - حسن صادقی؛ بکارگیری برنامه ریزی چند هدفه فازی در مسایل موازنه زمان – هزینه پروژه : کاربرد در فشرده سازی زمانبندی تولید؛ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه؛1387


71-   مهسا کشتکاران - مرتضی باقرپور؛ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه؛ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه؛ 1387


72-   ایمان ربیعی - شهربانو نجاتی - مرتضی باقرپور؛ به کارگیری مدلهای رگرسیونی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله؛ ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه؛ 1389


73-   حمیدرضا ضرغامی - سیامک نوری - مرتضی باقرپور؛ شناسایی عوامل کلیدی ارتقا دهنده انگیزش کارکنان دانشی در سازمانهای پروژه محور با تأکید بر پروژه‏های دانش بنیان؛ دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها، 1390


کتاب ها
مرتضی باقرپور، پردیس فراست، تالیف کتاب آموزش نرم افزار MSP 2007 – انتشارات سیمای دانش، چاپ اول 1387 - (چاپ دوم 1388 )

مرتضی باقرپور، سعید رازقی، "برنامه ریزی و کنترل پروژه"، انتشارات سیمای دانش تهران، چاپ اول 1389- چاپ دوم 1390- چاپ سوم

آتش فراز، کیوانلو، باقرپور، " اداره مدیریت پروژه" – انتشارات ناقوس، 1390

مرتضی باقرپور، عباس نژاد، "اقتصاد مهندسی" –مرکز مطالعات مالی دانشگاه شریف، 1390، چاپ دوم 1391

نظام الدین فقیه؛ مرتضی باقرپور، سمانه حسنلی ؛ "برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری"، ، انتشارت سمت؛ 1391

مرتضی باقرپور؛ حسین طه مرتجی، "برآورد و مدیریت هزینه"؛ انتشارات مبنا و مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف؛ 1393

جوایز

اختراع یک دستگاه صنعتی در اداره ثبت و مالکیتهای صنعتی، تهران- 1387


پژوهشگر برتر- دانشگاه آزاد - سال 1387


نفر دوم در زمینه تعداد مقالات چاپ شده Earned value management  بر اساس گزارش Scopus  سال 2015


رییس پانل، کنفرانس اقتصاد مالی، امارات متحده عربی، سال 1393


Guest Editor  در IGI Global  در زمینه مدیریت ارزش حاصله، سال 1394

امتیاز نقد و بررسی کاربران
خوب
10 از 7.6
Rate:7
2 تعداد بررسی ها
100
100 %
تسلط بر موضوع
60
60 %
فن بیان و قدرت انتقال مطالب
70
70 %
نحوه برخورد و آداب اجتماعی
60
60 %
مدیریت زمان
70
70 %
نحوه پاسخگویی به سوالات دانشجویان
70
70 %
پوشش کامل مطالب
100
100 %
به روز بودن مطالب ارائه شده
نظر کاربران سایت

 

         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved