| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره

طراحی ساختار سازمانی

طﺮح رﻳﺰی ﺳﺎﺧﺘﺎر(organizational designing) ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺨﺺ(ﻣﻔﺮوض) ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ گردد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ که در ﻃﺮح رﻳﺰی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ میﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، اﻧﺪازه سازمان، ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی سازمان و ﺣﺘﻲ روﻳﺪادﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی موثر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن، اﻳﺴﺘﺎ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرا ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر سازمانها اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ متغیرها و ﻋﻮاﻣﻞ تاثیرﮔﺬار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در ﻣﻮاردی که ساختار سازمانی قابلیت انعطاف ندارد و سازمان نمی تواند خود را با تغیرات تطابق دهد، سیر سقوط خود را آغاز خواهد کرد. بنابراین طرح ریزی ساختار سازمانی موضوعی است که مدیران در تمام سطوح مدیریت به صوت عام باید نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهند.

مخاطبین
مدیران و کارشناسان ارشد سطوح مختلف سازمان‏‏ها و شرکت‏ها/ کلیه دانشجویان رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت، MBA و .../ سایر علاقمندان و فعالان این حوزه

 طراحی ساختار سازمانی
لیست دوره های پیش رو
 
دوره های پیش نیاز
دوره های پس نیاز
مشاغلی که این دوره آموزشی در آن کاربرد دارد
مدیر بازاریابی كارشناس تضمین کیفیت كارشناس سیستم ها و روشها
آموزشگاه هایی که این دوره را برگزار میکنند ( تعداد آموزشگاه 2)
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمار و شبیه سازی
ارزیابی پروژه امکان سنجی
ایزو برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
جوایز کیفیت دوره های مدیریتی
سیستم مناقصات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت انرژی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی کاربردی مدیریت تولید
مدیریت ریسک مدیریت زنجیره تامین
مدیریت ساخت مدیریت سازمان
مدیریت سازمان مدیریت سلامت و ایمنی
مدیریت فروش مدیریت فروش
مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت مالی مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت محدوده های مختلف پروژه مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی مدیریت موجودی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مدیریت کیفیت مدیریت کیفیت در صنعت
مدیریت کیفیت محصولات مفاهیم کلی مدیریت پروژه
مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت نرم افزارهای مدیریت پروژه
نرم افزارهای مهندسی صنایع نگهداری و تعمیرات
شماره ثبت
88529400 تلفن
88768063 فکس
http://www.qmacademy.ir وب سایت
سهروردی شمالی خیابان خرمشهر (آپادانا) خیابان شهید عربعلی (نوبخت) کوچه ششم، پلاک 15 آدرس
آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش
عالی
10 از 9
Rate:9
2 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه آریانا
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمادگی آزمون های مدیریت پروژه
ارزیابی پروژه امکان سنجی
ایزو برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
دوره های مدیریتی سیستم مناقصات
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت پروژه های چابک مدیریت ریسک
مدیریت زنجیره تامین مدیریت سازمان
مدیریت سازمان مدیریت سبد پروژه ها
مدیریت طرح مدیریت فروش
مدیریت فروش مدیریت مالی
مدیریت مالی و حسابداری مدیریت محدوده های مختلف پروژه
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مدیریت کیفیت فرآیندها مفاهیم کلی مدیریت پروژه
نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزارهای مهندسی صنایع
نگهداری و تعمیرات
شماره ثبت
88342900 - 88348498 تلفن
88342913 فکس
http://aryanagroup.com/ وب سایت
سهروردی جنوبی _ ملایری پور غربی _ شماره 37 _ واحد 4 آدرس
آموزشگاه آریانا
عالی
10 از 8.6
Rate:8
2 تعداد بررسی ها
 
 
  دوره های آموزشی ویژه   
در حال حاضر دوره ویژه ای وجود ندارد
  اساتید ویژه   
در حال حاضر استاد ویژه ای وجود ندارد
 
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved